1973 metų spalio 17 diena. JAV, Alabamos valstija

   Pagaliau priėjome iki įvykio, kai iš tikrųjų buvo nufilmuota tai, kas atrodo panašu į liudininkų pasakojimą apie kontaktą su ateiviais. Tačiau ir vėl viskas ne taip jau paprasta.

Per siūbtelėjusią didelę NSO skraidymų bangą, kai įvyko ir ne­žymus pagrobimas prie Paskagūlos, Folkvilio (Falkville) policinin­kui Džefui Grynhau (Jeff Greenhavv) paskambino moteris ir pranešė, kad netoliese regėjo žybčiojantį NSO. Policininkas čiupo fotoapara­tą „Polaroid" ir nuvažiavo minėton vieton.

Atvykęs nerado nei moters, nei NSO, bet pamatė tamsoje dūluo­jančią aukštą figūrą sidabriškais rūbais ir su antena ant galvos. Dže-fas išlipo iš automobilio ir šaltakraujiškai spragtelėjo fotoaparatu keturis kartus, nes figūra nuklampino šalin. Nuotraukose aiškiai ma­tėsi tai, ką jis pats sakėsi regėjęs — tai buvo 6 pėdų ūgio būtybė, apsivilkusi šviesą atspindinčiais rūbais, bet veido bruožų nebuvo. Kai policininkas įjungė besisukantį žibintą ant automobilio stogo, būtybė nubėgo kelio link ir dingo tamsoje.

Policininkas šoko į automobilį ir ėmėją vytis. Tamsoje persekio­ti buvo labai sunku, nes kelias buvo paprasčiausios mašinų įspaustos vėžės. Jis galėjo važiuoti tik 20 mylių per valandą greičiu, o būtybė buvo greitesnė! Galimybė ją sučiupti vis menkėj o, negana to, poli­cininkas išklydo iš kelio. Gaudynės baigėsi.

Kadangi tuo metu visi buvo susidomėję dažnai pasirodančiais NSO, tai greitai sužinojo ir apie šį įvykį. Štai tada viskas ir prasidė­jo. Grynhau užgriuvo bėdos: jam kažkas skambindavo ir grasindavo, o vieną kartą ėmė ir netikėtai sudegė vagonėlis, kuriame jis gyveno. Galų gale policininkas neištvėrė ir išsikraustė, sukeldamas aplinki­nių spėliones, ar nebus kas „ant jo užsisėdęs". Grynhau buvo geras policininkas, todėl tik nedaugelis vietinių gyventojų manė, kad jis neatliko pareigos. Galbūt reikšmės turėjo ir tai, kad šio įvykio išva­karėse Ohajo valstijoje buvo sugauti trys jaunuoliai, apsisiautę si-, dabriška folija ir su antenomis ant galvų. Jie vaikščiojo palei plentą ir gąsdino vairuotojus. Gal ši istorija „įkvėpė" ir dar ką nors?

Atsakymo mes niekada nesužinosime, nes po šios tikrai nesuklastotos istorijos neliko nieko daugiau, tik sidabrišku rūbu apsisiau­tusios būtybės nuotrauka. Iš jos neįmanoma nustatyti, ar tai buvo žmogus, panorėjęs apgauti policininką, ar ateivis iš kosmoso, kurį Grynhau spėjo nufotografuoti.