Argentina. Žvilgsnis iš vidaus

  1957 metų balandžio mėnesį buvo gauta maždaug keturiasdešimt pranešimų apie priverstinai sustabdytus automobilius. Daugiausia tokių pranešimų buvo iš Europos. Tačiau apie juos gerai žinojo tik negausios NSO tyrinėtojų grupės. O įvykis, nutikęs vienam vyrui tuščiame kelyje į Pajas Blanką (Pajas Blancas) netoli Kordobos (Cor-doba), rodo, kad nuo šio mįslingo gedimo neapsaugoti ir motociklai.

Važiuojant minėtu keliu motociklas užgeso. Norėdamas išsiaiš­kinti gedimo priežastį, vyras apžiūrėjo variklį, bet tada pamatė, kad tiesiai priešais jį ėmė leistis didžiulis apskritas objektas. Išsigandęs jis stryktelėjo į griovį šalia kelio. Sušnypštė oras ir iš objekto išlindo apšviestas vamzdis. Atrodė panašus į lifto šachtą. Viduje stovėjo keista būtybė.

Pasak motociklininko, ši būtybė buvo normalaus žmogaus ūgio, o apsirengusi ištisiniu tampriai prie kūno prigludusiu rūbu. Šis ap-rėdas blizgėjo taip, lyg būtų plastmasinis (tuomet tokių drabužių buvo daug mažiau negu dabar). Būtybė matė, kaip motociklininkas pasislėpė duobėje, todėl ištraukė jį atgal ant kelio. Šis per daug nesispyriojo ir nedrebėjo iš baimės. Ateivis palietė žmogaus kaklą ir tuo nuramino. Tai dar viena šio pasakojimo išskirtinė ypatybė.

Paaiškėjo, kad žmogus buvo raginamas įeiti į NSO. Jis taip ir padarė; atsistojo šalia būtybės ir pro tą patį vamzdį „įplaukė" vidun. Ten buvo dar keletas būtybių, panašių į mūsų minėtąją. Visą patalpą apšvietė keista, nežinia iš kur sklindanti šviesa; patalpoje buvo ir keletas langų, nors iš lauko jų nesimatė.

Atrodo, kad būtybės norėjo tik parodyti šį vaizdą iš vidaus, nes netrukus pagarbios baimės apimtą liudininką ateivis vėl išvedė lau­kan ir atsisveikino, uždėjęs jam ant peties ranką. Po to pro vamzdį jis grįžo į NSO. Sušvitęs melsvai žalia šviesa, NSO pakilo ir nu­skriejo.

Sis įvykis labai įdomus dėl to, kad čia nebuvo nei rėksmingų ir kategoriškų kontaktuotojų, skelbiančių savo tiesas, nei apgavikų, ku­rie nuolat pasitaikydavo per praėjusius penkerius metus ir sukeldavo daug prasimanymų apie kontaktus su ateiviais. Šis žmogus visiškai nesistengė pabrėžti savo reikšmingumo. Jeigu tai vis dėlto pokštas, tai pabrėžtinai nevykęs.

Žmogus nedelsdamas pranešė apie šį įvykį. Daug kas aplink Kor­dobą tvirtino tą pačią dieną regėję skrendantį panašų objektą, paskui išnykusį danguje. Tokių pranešimų gauta iš šešių vietovių.

Kadangi apie tai buvo paskelbta labai greitai, tai galime tvirtinti, kad šis įvykis nutiko dar prieš pirmuosius pagrobimus, pavyzdžiui, šeši mėnesiai prieš Vilo Boaso pagrobimą Brazilijoje. Atrodo, kad susitikimas su ateiviais Argentinoje — takoskyra tarp dviejų fazių. Per pirmąją žmonės dar nebuvo grobiami, o per antrąją jau pradėta juos grobti. Tai nesunku suprasti, prisiminus pirmuosius NASA su­rengtus Apolono skrydžius septintojo dešimtmečio viduryje. Iš pra­džių erdvėlaivis tik pakildavo į Žemės orbitą ir ten būdavo tikrina­ma, kaip jis veikia, paskui prasidėjo skrydžiai iki Mėnulio ir paga­liau erdvėlaivis Mėnulyje nusileido. Šis paprastas pavyzdys rodo, kad pirma turbūt atliekami parengiamieji bandymai, o po jų prade­dama grobti žmones