Vilionės turistams

   1974 metų sausio 17 dieną trisdešimt vienerių metų vyriškis važiavo netoli Varnetono (Warneton). Tai Belgijos miestas palei Prancūzijos sieną. Staiga vyriškis pastebėjo, kad variklis ir automobilio šviesos ima gesčioti, o netrukus visai užgeso. Tuo pačiu metu nutilo ir radi­jas su kasetiniu magnetofonu. Sustojęs žmogus mėgino išsiaiškinti, kas atsitiko, ir tada paste­bėjo objektą šalia kelio. Jis atrodė it kareiviškas šalmas ant atramų.

Paslaptis tuoj paaiškėjo, nes per lauką jo link ėjo dvi keistos būtybės. Jos buvo ne aukštesnės kaip 4 pėdų, o veidai papurtę ir pilki. Žingsniavo jos tarsi surambėjusios. Smakrai buvo smailūs, todėl galvos atrodė panašios j kriaušę arba elektros lemputę. Vietoj burnų — tik įpjovos, o akys visiškai apvalios. Tai buvo vienas iš pirmųjų atvejų, kai Europoje pastebėti „pilkieji". 

Truputį aukštesnė būtybė atrodė kaip robotas. Ant jos galvos buvo stiklinis kupolas. Antroji vilkėjo „Michelin" padangų rekla­muotojo stiliaus apranga iš juostomis susuktos medžiagos, todėl at­rodė labai panaši į būtybes, regėtas Lankašyro grafystės Boltono mieste prieš pusę amžiaus.

Būtybės sustojo už keleto žingsnių nuo automobilio ir liudinin­kas pajuto, kaip kaukolės užpakalinėje dalyje kažkas ėmė zvimbti ir pasigirdo garsas, kutenantis jutimus. Tačiau abi būtybės tik žiūrėjo ! jį lyg į zoologijos sodo eksponatą.

Nežinia po kiek laiko pasigirdo artėjančio automobilio ūžesys. Būtybės pasisuko į jo pusę. Po to nuskubėjo prie objekto. Sis netru­kus pakilo ir išnyko.

Automobilis sustojo šalia persigandusio prancūzo. Išlipęs greti­mo Belgijos kaimo gyventojas paklausė, ar liudininkui neatsitiko kas nors blogo. Jis pats sakėsi pastebėjęs būtybes bei NSO ir ketinąs grįžti su draugais, kad visi tuo įsitikintų. Jeigu būtų ką nors radę, jis būtų viešai apie tai paskelbęs. Jeigu ne, tylėtų kaip žuvis. Aišku, kad jis taip ir neprasižiojo.

Užregistruota daug įvykių, kai būtybės susidomėjusios tiesiog stebėdavo žmones.

Pavyzdžiui, Britanijoje vienas iš pirmųjų kontaktų su ateiviais įvyko 1954 metų spalio mėnesį Stafordšyro (Staffordshire) grafystės Rentono (Ranton) vietovėje. Nuošalioje sodyboje gyvenanti motina su vaiku išvydo virš jų skrendantį objektą, kuriame buvo kelios šiau­riečių tipo būtybės ilgais šviesiais plaukais, apsivilkusios rūbais, pa­našiais į slidininkų. Jos žvelgė pro iliuminatorių į išsigandusius žmo­nes su užuojauta ir liūdesiu. Bet liudininkė Džesi Rostenberg (Jessie Roestenberg) vis tiek čiupo vaiką ir pasislėpė namo viduje po stalu. Tūnojo ten tol, kol objektas nuskrido, prieš tai plykstelėjęs purpuri­ne šviesa — daugelis iš mūsų, manau, supranta, ką tai galėtų reikšti.

Pastebėta, kad šiauriečių tipo būtybės dažnai šitaip stebi žmones — skrenda virš kurios nors vietovės ir žiūri iš NSO. Panašiai mes žiūrime j žvėris iš automobilių safario parke.

1977 metų rugsėjo mėnesį šešiasdešimt dvejų metų Etelė Fyld (Ethel Field), gyvenanti Dorseto grafystės Pūlo (Poole) mieste, skalbdama sode pamatė skrendantį kupolo formos objektą, švytintį ryškia, bet miglota mėlyna šviesa. Moteris prisidengė akis rankomis, o po keleto dienų pamatė, kad tose vietose, kurias, pasak jos, palietė iš laivo sklindantis „karštis", oda buvo pažeista. Objekte už iliumi­natorių matėsi dvi būtybės, viena iš jų žiūrėjo žemyn ir kažką rodė, matyt, norėdama atkreipti antrosios dėmesį į apačioje stovinčią mo­terį. Nieko nelaukusi Etelė puolė vidun pasakyti ką mačiusi vyrui ir suaugusiai dukrai, kurie tuo metu žiūrėjo televizorių. Gaila, bet šie neišvydo nieko nepaprasto.

Pranešimas yra gautas net iš Pietų Jorkšyro grafystės Sefyldo (Sheffield) miesto. 1979 metų kovo mėnesį moteris išvydo dvi bū­tybes, žiūrinčias į ją iš danguje pakibusio NSO. Būtybės buvo ilgais šviesiais plaukais, vilkėjo mėlynais rūbais. Tai atrodo tarsi prieš dvi­dešimt penkerius metus nutikusio Rentono įvykio pasikartojimas. Beveik per visus įvykius minimos panašios detalės, pavyzdžiui, mig­lotas mėlynas arba purpurinis švytėjimas. Tai skatina manyti, kad objekte skrendanti įgula gali būti išsirengusi į savotišką galaktinę turistinę kelionę apžiūrėti Žemę.

Jeigu tai tiesa, reikėtų pamąstyti, kodėl ateiviams skalbianti mo­teris arba Sefyldo prekybinių kvartalų parduotuvės įdomiau už pira­mides, Tadž Mahalį arba Didžiąją kinų sieną!